To read Lao text in this homepage, download & install Lao font  Saysetta (38K) to your computer.
More Lao fonts to download & install  Lao fonts (570K) for your own use.

7]ydg0Qkwxvjko7edvo c]t[qf0Po8jk'M9kdr;dgIqkD

Cick here  7]yd[jvooU grnjv2a'gr'pvfoypq,.o0otmujg[yj'I6[rk[
8hv'dkog[yj'I6[rk[F    16jshv'0hk'-nj0v'c8j]t7qo


gxufg[yj'I6[ vtfuf7i6vk9koc]toadlbdlk9kd;ymtpk]ap7i6la;ootg0f 7]ydg[yj'I6[
 Saysamone Hawes ok'lkpl,vo Hawes 7i6I5jomug9af
 Bounxeun Souriya ok'[5o-njo l5iypk 7i6I5jomusqd
 Sasoly Phakdivichit ok'lk3l]u radfu;y9yf 7i6I5jomusqd
 Vathong & Phaithoune Bounsanga ;aomv' c]t ok'wrm6o [5ol'jk ma'lv'gxao7i6I5jomusqd
 Somsack Sihavong mhk;lq,lad lusk;q' 7i6I5jomusqd vtfuf,ndy8hki%
 Nou Niravanh mhk; so6 oyik;ao 7i6I5jomusqd
 Phoumy Voradeth ok'r6,u ;=itgff 7i6I5jomusqd
 Phoukhinh Chittisane ok'r60yo 9y8lko 7i6I5jomusqd vtfufgxaooadltcf'dkptly]
 Bouaphanh Norasinh ok'[q;zao o=itlyo 7i6I5jomusqd
 Seng & Khaikeo Sengsayadeth vk9ko gla' cl' w-ptgff I5jomusobj'c]t ok'w0jcdh; cl'w-ptgff 7i6I5jomusqd
 Aksone Mao ok'vadlvo ,hk; 7i6I5jomusqd
 Chanthala Phomtavong ok'9aomt]k rq,8k;q' 7i6I5jomusqd
 Keolamphone Souvannavong ok'cdh;]ervo l5;aoot;q' 7i6I5jomusqd
 Khounmy Lee ok'76o,u]u 7i6I5jomusqd
 Keokhonma Xaykosy ok'cdh;0qo,k w-3dlu 7i6I5jomusqd
 Somsanith Thiravong ok'lq,loyf myik;q' 7i6I5jomusqd
 Syphandone Khounsacknarath ok'luraofvo 05oladotikf 7i6I5jomushk
 Saysamone Thongmany ok'lkpl,vo mv',tou 7i6I5jomuluj
 Saysamone Nouvorravong ok'lkpl,vo so6;=it;q' 7i6I5jomuluj
 Phom Souvannaphom ok'rq, l5;aootrq, 7i6I5jomushk
 Keomanivong & Phetsouvanh Phothirath cdh;,tou;q' c]t ok' grafl5;ao 3rmyikf ma'lv'gxao7i6I5jomushk
 Khonesaveuy Kosanovong Bertrand ok'7volg;up 3dlko5;q' 7i6I5jomushk
 Mana & Keovongviene Aphonephanh ,kot 7i6Ijomushk c]t cdh;;q';Po vtrvorao 7i6I5jomu g9af
 Khamsavong ok'7el;q' 7i6I5jomushk
 Khanngeunh Ann Vilavanh ok'0aog'yo ;y]k;ao 7i6I5jomuluj
 Somsanith Sonhthipanya lq,loyf lqomyxaopk 7i6I5jomuluj
 Syhai Khamvongsa luwI 7e;q'lk 7i6I5jomuluj
 Inthava Inthasane mjko vyom;k vyomtlko 7i6I5jomuluj
 Ked Pheuychandavong mjko gdf gzup9aofk;q' 7i6I5jomuluj
 Khammy & Khamphone Sourivong mjko 7e,u c]t ok'7ervo l5iy;q' ma'lv'7i6I5jomuluj
 Songka Sonthipanya ok' lq'dk lqomyxaopk 7i6I5jomuluj
 Chanpheng Inthisone ok' 9aogra' vyomylvo 7i6I5jomuluj
 Bounhom Chanthakhoune ok'[5oIqj, 9aomt76o 7i6I5jomulk,
 Keohommany Inthirath ok'sv,cdh;,tou vyomyikf 7i6I5jomulk,
 Khanthaly Leunammachack ok'0aomt]u ]nok,,t9ad 7i6I5jomulk,
 Boungnong Douangmala ok'[5opq' f;',k]k 7i6I5jomulk,
 Dethoudom Sanouvong gffv5fq, lko5;q' 7i6I5jomulk,
 Prof. Bounmy Simmavong vk9ko [5o,u ly,,k;q'
 Prof. Sivilay vk9ko lu;yw]
 Prof. Khamkong & Keota Phommarinh vk9ko7edqj' c]t pkgvNvpcdh;8k rq,,tiyo
 Prof. Vanphila S. Phabmixay vk9ko ;aory]k l= zk[,uw-p%
 Archan Ngeuntheng & Nhommala Kettavong vk9ko g'yocmj' z6hvko;pdko c]t,kfk, pq,,t]kgd88t;q' 7i6I5jomulk,
 Teacher's Day 1972 'ko;ao7i6 xuraogdQkIhvpg9afly[lv'
 Small Reunion in Texas rq[xtla'la'c[[daogv'mujiaf  Texas
 Fashion shows 1973 'ko3-;%c2-ajoxuraogdQkIhvpg9afly[lk,
 Km7 folks in Laos s,6jgrnjvos^adg9afmujg,nv']k;
 Meeting old friends 2001 rq[xtla'laogrnjvo7i6s^adg9af 16jg,nv']k;.oxu lv'raosobj'
 Meeting old friends 2004 rq[xtla'laogrnjvo7i6s^adg9af 16jg,nv']k;.oxu lv'raoluj
My Favorite Homepages
vjko0jk;9kdlt4kom68]k;
vjkosoa'lnry,[k'dvd3rl8%
8yf8k,vjko0jk;7k;g,nv']k;
-vdsk2v,i%  Immigration
mjv'mjP;g,nv']k; Laos Tour
g[uj'I6[rk[8jk'M9kdg,nv']k;D
g[yj'mu;uc]t 2a';ymtp5wmp% Thai media
2a';ymtp5]k;9kdlt4kou VOA
vjko0jk;9kdsoa'lnry,wmpia8
2a'0jk;]k;9kd;ymtp5gvg-aPgliu

dti5ok]q']kp-nj.o    0v'r;dgIqkfh;p

mjkolk,kflqj' Email[IMAGE]    skr;dgIqkwfhm5dg;]kD

Make your own free website on Tripod.com